CONSTRUCTION21“ redakcijos politika

CONSTRUCTION21“ redaktorių kolegija siekia, kad šioje svetainėje vyktų kompetentingos diskusijos apie tvarias statybas, kad būtų sužinota apie tikrus sprendimus, ir kad jie būtų įvertinami ir skleidžiami. CONSTRUCTION21“ redaktorių kolegija ir moderatoriai visomis išgalėmis stengsis tarpininkavimo proceso metu būti nešališkais arbitrais.

Šiuo dokumentu siekiama paaiškinti redakcijos politiką ir nustatyti geram straipsniui keliamus etikos principus, o taip pat nurodyti, kokie straipsniai nebus priimami.

Etikos politika

Statybų pramonė keičiasi labai greitai, o kūrybiškumas pasireiškia visose miestų planavimo, statybų, medžiagų ir komponentų srityse. „CONSTRUCTION21” – tai atvirasis bendras tinklas, kuriuo siekiama dalintis geriausiomis praktikomis ir suteikti rinkai daugiau skaidrumo tam, kad būtų galima palyginti geriausias praktikas, kainas, ekologinį projektavimą ir energijos taupymo priemones.

Redaktorių kolegija siekia aiškiai nusakyti, kokios yra „tikros“ tvarios praktikos. Vakarykšte tiesa rytoj gali būti suabejota, atsiradus naujiems elementams, produktyviam gyvenimo ciklo įvertinimui ar grįžtamajai informacijai apie atvejo tyrimą. Priešingu atveju, suinteresuotos šalys gali grįsti savo argumentus daliniu ar neišsamiu komercinio požiūrio įvertinimu. „CONSTRUCTION21“ svetainėje talpinami straipsniai gali paskatinti tikrai tvarų vystymąsi, o šių straipsnių išvados privalo būti labai nuodugniai įrodytos.

Skaidrumas

CONSTRUCTION21“ projektu siekiama palengvinti geriausios tvarios praktikos sklaidą Europoje. Šioje platformoje akcentuojamos tikrai novatoriškos ir kokybiškos sistemos, siekiant padėti joms surasti savo rinką. Dėl šios priežasties įnašai į CONSTRUCTION21“ gali paskatinti spartesnį realų tvarų vystymąsi, ir tai turi būti įrodyta labai išsamiomis išvadomis.

 Galimybė gauti informaciją

Visa „CONSTRUCTION21“ svetainėje patalpinta informacija yra vieša, išskyrus informaciją, patalpintą privačiose teminėse bendruomenėse. Nurodoma, kokios bendruomenės yra privačios, ir iš vartotojų reikalaujama informaciją talpinti atsakingai. Vartotojų, priklausančių privačioms teminėms bendruomenėms, prašoma laiku parengti viešą visų bendruomenėje aptariamų temų analizę ar trumpą santrauką visai „CONSTRUCTION21“ bendruomenei.

Svarbiausi straipsnių prioritetai

Prioritetas teikiamas sėkmingai atliktam ir įrodytam aplinkosauginiam ar ekonominiam eksperimentui, kuris yra puikiai aprašytas, kad vartotojai galėtų juo tučtuojau naudotis.

 1. Svarūs įnašai (techniniai ar aplinkosauginiai patobulinimai, socialiniai aspektai ar nematerialinių organizacinių barjerų sulaužymas)

 2. Mokslinė ar ekonominė analizė

 3. Sintezė su pagrįstu turimų duomenų rinkiniu

 4. Projektai ir projektuotojų parodymai

Intelektinė nuosavybė

Talpinami straipsniai turi priklausyti jų atitinkamiems autoriams.

naudojimąsi šiais straipsniais (tekstu, dokumentais, pastabomis, apžvalgomis, nuotraukomis, vaizdo įrašais ir kitais ištekliais) vartotojai neturi mokėti autoriaus atlyginimo ar kokio kito atlygio.

Siekiant užtikrinti bendras diskusijas, vartotojams leidžiama laisvai komentuoti tiek straipsnius, tiek atvejų tyrimus.

Galima keisti ar optimizuoti su straipsniu siejamą multimediją (nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai), kad ši atitiktų „CONSTRUCTION21“ priimamo dydžio kriterijus. Esant multimedijos dokumento ir konteksto neatitikimui, redaktorių kolegija pasilieka teisę nepublikuoti tokio failo.

Redakcinis stilius

Skaitytojo labui autorius įsipareigoja skirti ypatingą dėmesį sudominančiam pavadinimui sukurti, sakinius formuluoti aiškia ir lengvai suprantama kalba, jie turi būti lengvai skaitomi ir be rašybos klaidų.

Straipsniai turi būti priskiriami tai kategorijai (pagal raktinius žodžius), kuri labiausiai tinka pagal technines (statybų sistemos, atsinaujinanti energija ir pan.) ar socialines (pirkimai, pagrįsti energinio naudingumo principu, reglamentai ir pan.) temas.

Galiausiai, „CONSTRUCTION21” redaktorių kolegija, informavusi apie tai autorių, gali ištaisyti kai kurias nesvarbias klaidas ar netikslumus su sąlyga, kad dėl tokių pataisymų nepasikeičia straipsnio reikšmė ar apimtis.

Sąžiningumas

Autorius sutinka, kad jis (neišsamus sąrašas): nieko nešmeiš, neužgaulios, nepriekabiaus ir niekam negrasins ir nepažeis kitų asmenų teisių, pvz., žmogaus teisių, teisės į privatumą, teisės į orumą, autoriaus teisių ir apskritai visų kitų asmenų ar su nuosavybe susijusių teisių.

Santrauka

Straipsnis gali būti nepublikuojamas dėl šių apibendrintų priežasčių:

 • Komercinis ar reklaminis straipsnis (produkto ir (ar) įmonės)

 • Per daug subjektyvus, per daug kryptingas ar šališkas straipsnis

 • Straipsnis, kuriuo, kaip numanoma, gali būti pažeidžiamos autoriaus teisės

 • Nepakankamai dokumentuotas straipsnis

 • Per trumpas ar per ilgas straipsnis

 • Painus, neaiškus, neįskaitomas straipsnis ar toks straipsnis, kuriame yra per daug rašybos klaidų

 • Šmeižiantis ar pornografinis straipsnis

 • Straipsnis, kuris jau buvo patalpintas

 • Neargumentuotas straipsnis (aprašantis netikslius ar nepatvirtintus vertinimus)